Park regels

 1. Het park is particulier terrein en niet toegankelijk voor venters, vertegenwoordigers, colporteurs en collectanten of andere personen die niet door een parkgebruiker zijn uitgenodigd.
 2. Privé-terrein is slechts toegankelijk als eigenaar, gast of huurder van het desbetreffende privé terrein. Kavels - al dan niet bebouwd - gelden als privé-terrein. Appartementen zijn privé-terrein, inclusief de toegangstrap en het terras.
 3. Parkgebruikers dienen elke vorm van overlast voor anderen te voorkomen of te minimaliseren. Dat geldt met name voor overlast door geluid, licht, geur en aanzicht. En dat geldt vooral tijdens de nachtrust van 23.00 uur tot 7.00 uur.
 4. Het maken van muziek, het gebruik van geluidsdragers daaronder begrepen, is slechts toegestaan als dit in een ander privé-gedeelte geen geluidsoverlast veroorzaakt. Muziekinstrumenten, welke hoorbaar zijn voor anderen buiten de eigen woning, mogen niet worden bespeeld tijdens de nachtrust.
 5. Parkgebruikers dienen de aanwijzingen van de parkbeheerder op te volgen.
 6. Parkgebruikers zijn verantwoordelijk voor het gedrag en de veiligheid van hun kinderen.
 7. Parkgebruikers dienen zich behoorlijk te gedragen jegens de andere bewoners en de personeelsleden van het park.
 8. Parkgebruikers maken zo spoedig mogelijk melding aan de parkbeheerder van schade of onveilige situaties op het terrein of in een appartement.
 9. De huurder van een appartement maakt zo spoedig mogelijk melding bij de parkbeheerder van schade aan het appartement of het meubilair of disfunctioneren van een apparaat.
 10. Huisdieren zijn op Bonaire Village verboden.
 11. Huisvuil mag niet op een zichtbare plaats buiten staan. Het kan in daarvoor bestemde plastic zakken (van Selibon) direct worden gedeponeerd in de (collectieve) afvalbakken op het terrein. Deze containers dienen op eigen terrein van de kavels of aan de achterzijde van de appartementen bewaard te worden. Alleen op de dag dat huisvuil opgehaald wordt mogen deze aan de straat worden geplaatst.
 12. Er is maximaal 1 auto per appartement of villa toegestaan op het park, behoudens ontheffing door of namens de parkbeheerder.
 13. Deelnemers aan het wegverkeer dienen zich aan de aangegeven verkeersrichting binnen het park te houden. De maximum snelheid op het hele park is 10 km per uur. Voetgangers hebben altijd voorrang.
 14. Parkeren van auto’s, motoren en andere grote voertuigen is alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen algemene parkeerplaatsen of op de eigen kavel. Plaatsen gemarkeerd met N.P. of een gele rand moeten te allen tijde vrij blijven.

 

 1. Het is niet toegestaan, c.q. het is verboden
  1. open vuur te stoken, tenzij op daarvoor bestemde plaatsen en dan nog mits de veiligheid in acht genomen wordt en er geen overlast ontstaat voor anderen,
  2. motoren, brommers, trikes en dergelijke is op het park te gebruiken, behalve voor direct laden en lossen, op- en afstappen,
  3. met auto’s en aanhangwagens van meer dan 3.000 kg  op de weg van het park rijden, behoudens ontheffing onder voorwaarden door of namens de parkbeheerder ten behoeve van specifieke diensten of werkzaamheden,
  4. auto’s of andere voertuigen te wassen langs en op de wegen en gemeenschappelijke parkeerplaatsen,
  5. een auto op de straten in het park, tenzij ten behoeve van laden en lossen, in- en uitstappen,
  6. duikuitrusting te spoelen en op te slaan in een appartement of op het terras van een appartement,
  7. zonder toestemming van de parkbeheerder zich bezig te houden met de beplanting van de gemeenschappelijke tuin, daarin bloemen te plukken of op andere wijze de beplanting te beschadigen,
  8. eigenmachtig reparaties te verrichten of veranderingen aan te brengen aan installaties en leidingen, noch apparatuur in- of uit te schakelen indien deze tot algemeen gebruik dient,
  9. zonder toestemming van de parkbeheerder versieringen of decoratie in de algemene ruimten aan te brengen,
  10. beddengoed, wasgoed of dergelijke voorwerpen op te hangen buiten het privéterrein,
  11. in de appartementen een barbecue te gebruiken,
  12. in het interieur van de appartementen te roken,
  13. gemeenschappelijke ruimten te gebruiken voor het plaatsen van privé-goederen,
  14. biljetten (reclame, politieke partij e.d.) voor de ramen aan te brengen,
  15. celstofproducten, vetten en olieproducten, kattenbakvulling en chemische schoonmaakmiddelen en dergelijke via het rioleringssysteem af te voeren,
  16. voedsel voor dieren te deponeren op de balkons, in voederhuisjes of op bij het gebouw behorende grond.